top of page

Algemene verkoop- en trainingsvoorwaarden 

Recreatieve vaarbewijs

Booost SRL – bedrijf 753563801 

Artikel 1 – ALGEMEEN

 

De site www.booost-boat.be is een site van het bedrijf Booost SRL waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in Rue De Namur 9 5651 Thy-Le-Château Belgium onder het ondernemingsnummer 753.563.801, het btw-nummer van Booost srl is BE 0753563801.

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle verkopen van producten of diensten opgedragen aan natuurlijke personen aan een natuurlijke of rechtspersoon (hierna "de klant").

Alle overige voorwaarden zijn voor Booost SRL slechts bindend na schriftelijke bevestiging door haar.

Elk ander document dan deze AV en in het bijzonder advertenties, prijslijsten, website, notities, heeft alleen informatieve en indicatieve waarde, is niet contractueel en kan als zodanig door Booost SRL worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Het enkele feit van het plaatsen van een bestelling of het aanvaarden van een aanbod van Booost SRL impliceert dus de onvoorwaardelijke aanvaarding van de AV die prevaleert boven alle algemene aankoopvoorwaarden, behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Booost SRL.

De AV kunnen op elk moment en zonder kennisgeving door Booost SRL worden gewijzigd, de wijzigingen zijn dan alleen van toepassing op alle volgende bestellingen.

 

Artikel 2 – DOEL

 

Het doel van de algemene voorwaarden is om de voorwaarden te definiëren waaronder Booost SRL de diensten zal leveren die door de klant zullen worden besteld, volgens een van de bestelprocessen die in de onderstaande artikelen zijn gedefinieerd.

 

Artikel 3 – INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN PRAKTISCH EXAMEN

 

Het praktijkexamen moet worden afgelegd in een door de FOD Mobiliteit & Transport erkend examencentrum op een pleziervaartuig met een romplengte van minimaal 6 meter, geregistreerd voor beroepsmatig gebruik en in het bezit van een bewijs van geldige luchtwaardigheid.
Het praktijkexamen kan eventueel worden afgelegd aan boord van een gemotoriseerd pleziervaartuig waarmee de kandidaat een eerstegraads juridische band heeft.

Er kan geen familieband bestaan tussen een kandidaat en een aangewezen examinator, tot en met de 2e graad.

Om deel te nemen aan een examen moet de kandidaat minimaal 15 jaar oud zijn.

Tijdens dit examen worden de kennis en praktische vaardigheden van de kandidaat getest.
Een succesvol praktijkexamen blijft 3 jaar geldig.

Booost SRL is goedgekeurd onder nr. CPC037  voor het organiseren van praktijkexamens voor beperkte en algemene "motor"-rijbewijzen.
De praktijkexamens vinden voornamelijk plaats vanuit de jachthaven van Anseremmes of in de directe omgeving. Bij uitzondering kan een andere locatie worden vastgesteld.

Artikel 4 – PRAKTIJKPROEF VOOR HET BEPERKTE EN ALGEMENE RIJCERTIFICAAT “MOTOR”

Het examen duurt een uur waarin de volgende vaardigheden worden getest volgens het examenblad in bijlage 1.

Een kandidaat is geslaagd als hij op het praktijkexamen een score van minimaal 60% behaalt.
Een herkansing kan niet op dezelfde dag plaatsvinden als een niet geslaagd praktijkexamen.

Fouten in de volgende onderdelen van het praktijkexamen leiden tot onmiddellijke beëindiging van het praktijkexamen en de kandidaat wordt geacht te zijn gezakt: 

  • Houd rekening met de voorrangsregels en reageer correct;

  • Gebruik indien nodig het snoer;

  • Behoud te allen tijde de volledige controle over het schip ; 

  • Maak goed contact met de man overboord.

Artikel 5 – INSCHRIJVING VOOR EEN PRAKTISCH EXAMEN

Om zich aan te melden voor een praktijkexamen moet de kandidaat naar de website  gaanwww.booost-boat.be of maak direct telefonisch een afspraak met de klantenservice op +32(0)478.13.17.92.

Aanmelding voor een praktijkexamen wordt pas in behandeling genomen na het lezen en ondertekenen van deze algemene opleidingsvoorwaarden. 

Vervolgens wordt een bevestigingsmail naar de kandidaat gestuurd waarin zijn inschrijving wordt bevestigd op de door hem gekozen datum en tijd.

 

Bij gebreke van betaling kan het praktijkexamen niet worden aanvaard.

 

Artikel 6 – BEWARING VAN DOCUMENTEN

Booost SRL houdt een register bij van alle afgelegde praktijkexamens met daarin de volgende gegevens: naam, geboortedatum, rijksregisternummer van de kandidaat,
Het soort praktijkexamen, de datum van het praktijkexamen of waarop de niet-periodegebonden evaluatie is afgelegd
Succes of mislukking bij het hervatten van de offerte en/of als er een onmiddellijke stop was
Het navigatiegebied waar de praktijktest plaatsvond
Naam examinator
Het type boot dat tijdens het examen wordt gebruikt
Het type opleiding (praktisch examen of permanente evaluatie)
In geval van succes of mislukking moet Booost SRL een certificaat aan de kandidaat afgeven.

Dit certificaat is opgenomen in Bijlage 2 van deze algemene voorwaarden.

Booost SRL bewaart alle records, resultaten en andere nuttige administratieve documenten gedurende 5 jaar. 

Booost SRL houdt de geschiedenis bij van alle reviewers die ze hebben gebruikt. Dit record omvat het vaarbewijs van de examinator en zijn ervaring op dit gebied. -   Het praktijkexamencentrum houdt de geschiedenis bij van alle boten die tijdens de examens zijn gebruikt, inclusief informatie en gegevens met betrekking tot de boten (certificaat van luchtwaardigheid, lengte en motor) ._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_

Indien de tijdens de keuringen gebruikte boten geen eigendom zijn van Booost SRL, dient bij de registratie een overeenkomst te worden gevoegd waaruit blijkt dat deze vaartuigen aan het bedrijf ter beschikking worden gesteld om praktijkexamens te organiseren. 

 

Artikel 7 – OPLEIDING EN PRAKTIJK EXAMEN

 

Booost SRL geeft opleidingen in overeenstemming met de doelstellingen vervat in het Koninklijk Besluit betreffende de pleziervaart en vermeld in de opleidingsfiches van de kandidaat. Zie bijlage 3.

Het rooster van opleidings- en examenzittingen wordt door de instelling in overleg met de kandidaat vastgesteld en aan hem meegedeeld. Alle doelstellingen die tijdens de sessie worden aangeleerd, geven aanleiding tot een praktisch examen. Booost SRL houdt de kandidaat op de hoogte van de voortgang van zijn opleiding.

Booost SRL geeft ook theoretische opleidingen in afstandsonderwijs.

Deze theoretische opleiding bereidt de kandidaat voor op het slagen voor de beperkte en kustexamens georganiseerd door de FOD Mobiliteit.

De materie voldoet aan de richtlijnen voorzien in het Koninklijk Besluit betreffende de pleziervaart.

Het opleidingsvolume zal later waarschijnlijk worden herzien, met name in het geval dat de ontwikkeling van de onderwijsverwervingen van de kandidaten onvoldoende is in verhouding tot het vereiste niveau.

Theoretische opleiding is geen verplicht onderdeel van het algemeen rijbewijs voor de pleziervaart.

 

Artikel 8 – ADMINISTRATIEVE PROCEDURES

 

De kandidaat moet namens hem alle nodige stappen en formaliteiten uitvoeren bij een pleziervaartfederatie voor de registratie van zijn examendossier. Een lijst van erkende federaties vindt u in bijlage 4 van deze algemene voorwaarden.

Wanneer het examendossier volledig en correct ingevuld is, is de betrokken federatie verantwoordelijk voor het doorsturen van het dossier naar de navigatiediensten van de FOD Mobiliteit.

Na verificatie van het dossier door de FOD Mobiliteit wordt de licentie rechtstreeks per post naar de kandidaat gestuurd.

 

Een overzicht van de verschillende in te vullen administratieve documenten vindt u in bijlage 5.

 

Artikel 9 – ONAFHANKELIJKE BEROEPPROCEDURE

 

Bij een onvoldoende voor het praktijkexamen heeft de kandidaat recht op één of meerdere herkansingen, maar kan niet op dezelfde dag plaatsvinden als een niet geslaagd praktijkexamen. 

Na meerdere onvoldoendes op het praktijkexamen kunt u per aangetekende brief beroep aantekenen bij de SPF Mobiliteit. Het beroep wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend bij aangetekende brief binnen de 15 dagen na de datum van het niet behalen van het examen.

Uw bezwaarschrift moet vergezeld gaan van de volgende documenten en gegevens:

  • Uw naam, voornaam, geboortedatum, burgerservicenummer.

  • Het centrum waar je je examen hebt afgelegd, evenals de datum.

  • De feiten met betrekking tot de mensen en de omstandigheden, het tijdstip en de procedure waarin het onderzoek plaatsvond (uw motivaties en uw grieven)

  • Uw handtekening onderaan uw bezwaarschrift.

Artikel 10 – PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Het begrip "Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die wordt geïdentificeerd of die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, door te verwijzen naar een identificatienummer of naar een of meer elementen die specifiek zijn voor hem.

Wanneer Booost SRL uw Persoonsgegevens verzamelt, gebeurt deze verzameling op een eerlijke en transparante manier dankzij de aanwezigheid van informatieve kennisgevingen of verwijzingen naar dit beleid.

Persoonsgegevens zijn informatie over u waarmee u geïdentificeerd kunt worden, zoals titel, voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord van uw Booost-Boat-account.

Uw persoonlijke gegevens zijn ofwel via ons formulier, ofwel wanneer u zich registreert voor onze training, of wanneer u door onze site bladert.

Ongeacht het verzamelmedium, het verplichte karakter van de antwoorden wordt aangegeven in het formulier. Als u dergelijke informatie niet wilt verstrekken, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde diensten of functies op onze website en is het mogelijk dat u geen producten of diensten via onze website mag kopen.

Booost SRL zal alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die worden verwerkt juist zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt.

Elke Klant is als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, en is als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot zijn Klantenaccount, al dan niet geautoriseerd. Booost SRL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schadelijke handelingen of feiten die via de persoonlijke ruimte van de klant worden uitgevoerd door een derde die toegang heeft gekregen tot zijn identificatiegegevens en wachtwoord als gevolg van een fout of nalatigheid die aan de klant kan worden toegeschreven. De Klant verbindt zich ertoe Booost SRL onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer de Klant kennis krijgt van of vermoedt dat onbevoegd gebruik of onbevoegde toegang tot zijn persoonlijke ruimte is ontstaan.
 

Artikel 11 – BESTELLINGEN

 

Au moment de passer une commande, le Client doit sélectionner les Services choisis, Le Client a la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de revenir aux pages précédentes pour éventuellement corriger le contenu de la commande , avant de le bevestigen.

De Klant verbindt zich ertoe de dan geldende Algemene Voorwaarden te lezen alvorens ze te aanvaarden en de voorwaarden en eventuele herroepingskosten te bevestigen alvorens zijn bestelling te betalen. Bevestiging van de bestelling houdt acceptatie van de AGV in en vormt het contract. De aandacht van de Klant wordt in het bijzonder gevestigd op de wijze van aanvaarding van de op de Site geplaatste bestelling. Wanneer de Klant zijn bestelling plaatst, moet hij deze bevestigen door middel van de "klik"-techniek, d.w.z. na de Producten te hebben geselecteerd, moet de Klant de inhoud van zijn bestelling controleren en eventueel corrigeren alvorens deze te plaatsen. uitgeschakeld, ik meld me aan", dan bevestigt hij dat hij deze algemene voorwaarden accepteert voordat hij op de knop "Ik registreer me" klikt

De "klik" is gelijk aan een elektronische handtekening en is gelijk aan een handgeschreven handtekening. Het vormt een onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bestelling door de Klant.

 

Artikel 12 – Prijs

 

De prijslijst vormt geen verkoop. Het kan eenzijdig worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De diensten worden gefactureerd tegen de prijs die is overeengekomen bij de bestelling.

Alle prijzen zijn netto in euro's, BTW en alle andere taksen inbegrepen.

Alle andere diensten, zoals het behalen van theoretische of andere examens, moeten rechtstreeks aan de SPF Mobilité of andere betrokken organisaties worden betaald. In het geval van een promotie verbindt Booost SRL zich ertoe de promotieprijs toe te passen op elke bestelling die tijdens de advertentieperiode voor de promotie wordt geplaatst. De prijs is uitsluitend betaalbaar in euro (€).
De prijs is volledig betaalbaar na bevestiging van de bestelling. De aangeboden prijzen zijn inclusief kortingen en kortingen die Booost SRL kan toekennen.
Het totaal door de Klant verschuldigde bedrag en zijn gegevens worden vermeld op de verkoopfactuur.

 

Prijzen: 

 

Volledige opleiding (E-learning theorie + praktijk + examen): 475 euro*

 

Marifoontoeslag: 125 euro*

 

*Exclusief actie

 

Alle trainingen dienen binnen 14 dagen volledig te zijn voldaan.

 

Artikel 13 – CADEAUBON

 

Vanaf de datum van aankoop van de cadeaukaart. De kandidaat heeft een periode van één jaar om zijn opleiding uit te voeren, daarna moet de kandidaat 70€ aan de School betalen om van een verlenging te kunnen genieten. Na meer dan 18 maanden moet de kandidaat een nieuwe registratie afsluiten bij Booost SRL.

 

Artikel 14 – HERROEPINGSRECHT

 

De Klant profiteert van een herroepingstermijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf het sluiten van het contract.
Indien de Klant wenst dat de uitvoering van een dienstverlening begint vóór het einde van de herroepingstermijn, zal de Operator zijn uitdrukkelijke verzoek op alle mogelijke manieren incasseren.
De Klant die zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend voor een dienst waarvan de uitvoering is begonnen, op zijn uitdrukkelijk verzoek, vóór het einde van de herroepingstermijn, betaalt Booost SRL een bedrag dat overeenkomt met de geleverde dienst tot de mededeling van zijn beslissing tot herroeping; dit bedrag staat in verhouding tot de totaalprijs van de in het contract overeengekomen dienst (en zal dus gelijk zijn aan de totaalprijs van de dienst indien de gehele dienst is uitgevoerd).
Er is geen bedrag verschuldigd door de Klant die gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht indien niet aan zijn uitdrukkelijke verzoek is voldaan of indien Booost SRL niet heeft voldaan aan de informatieverplichting voorzien voor 
Booost SRL stuurt per e-mail een ontvangstbevestiging van het herroepingsverzoek van de klant.
Indien nodig kan de Klant zijn herroepingsrecht uitoefenen door de Operator de volgende informatie te verstrekken:
- naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
- besluit tot herroeping door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld brief per post, fax of e-mail wanneer deze contactgegevens beschikbaar zijn en dus op het standaardformulier voor herroeping staan).
De uitzonderingen zijn van toepassing en sluiten de uitoefening van het herroepingsrecht uit, in het bijzonder als de bestelling uit een overeenkomst bestaat (met name):
1° Voor de levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd voor het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht
2° De cadeaubonnen kunnen geen aanleiding geven tot omruiling, noch tot enige terugbetaling (geheel of gedeeltelijk) omdat de gebruiksinformatie per e-mail wordt verzonden en onmiddellijk wordt ontvangen.
Booost SRL zal de Klant de verschuldigde bedragen terugbetalen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van alle elementen die de terugbetaling van de Klant mogelijk maken. Deze terugbetaling kan worden gedaan met hetzelfde betaalmiddel als dat voor de Klant is gebruikt. Als zodanig kan de Klant die zijn bestelling heeft betaald in de vorm van creditnota's / cadeaubonnen worden terugbetaald door creditnota's / cadeaubonnen volgens de wensen van Booost SRL.
Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, erkent de Klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de herroepingsvoorwaarden.

 

ARTIKEL 15 – KLANTENSERVICE

 

De klant kan contact opnemen met Booost SRL:
● op het volgende nummer +32 478.13.17.92 de volgende dag en openingsuren van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u30.
● per e-mail door contact op te nemen met booostboat@gmail.com met vermelding van zijn naam, telefoonnummer, het onderwerp van zijn verzoek en het nummer van de betreffende bestelling.

 

ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 

Booost SRL verklaart dat het een verzekering heeft afgesloten die zijn professionele en contractuele aansprakelijkheid garandeert.
Booost SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract door de klant of als gevolg van een gebeurtenis die door de bevoegde rechtbanken als overmacht wordt aangemerkt of het onvoorziene en onoverkomelijke feit van een derde partij hierbij.
De Klant erkent dat de kenmerken en beperkingen van internet geen garantie bieden voor de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevensoverdracht via internet. Booost SRL garandeert dus niet dat de site en zijn diensten zonder onderbreking of bedieningsfouten zullen werken. In het bijzonder kan hun werking tijdelijk worden onderbroken voor onderhoud, updates of technische verbeteringen, of om de inhoud en/of hun presentatie te wijzigen.
Booost SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat zou worden gemaakt van de site en haar diensten door klanten in strijd met deze algemene voorwaarden en voor de directe of indirecte schade die dit gebruik zou kunnen toebrengen aan een klant of aan een derde partij. In het bijzonder kan Booost SRL niet verantwoordelijk worden gehouden voor valse verklaringen van een klant en zijn gedrag jegens derden. In het geval dat Booost SRL aansprakelijk wordt gesteld voor dergelijk gedrag door een van haar klanten, verbindt deze laatste zich ertoe om Booost SRL te vrijwaren tegen elk vonnis dat tegen haar wordt uitgesproken en om Booost srl alle kosten te vergoeden, in het bijzonder advocatenhonoraria, gemaakt voor zijn verdediging.

 

Artikel 17 – JURISDICTIECLAUSULE EN TOEPASSELIJK RECHT

 

Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van contractuele verplichtingen tussen de partijen die geen aanleiding kunnen geven tot een minnelijke schikking, zullen worden onderworpen aan de jurisdictie van de Rechtbank van Koophandel van Charleroi in wiens jurisdictie het hoofdkantoor is gevestigd. ongeacht de verkoopvoorwaarden, de plaats van bestelling of levering en de aanvaarde betalingswijze, zelfs in het geval van een garantieclaim of klachten van de verweerders.

 

ARTIKEL 18 – ALGEMENE BEPALINGEN
VOLLEDIGE OVEREENKOMST VAN DE PARTIJEN

 

Deze algemene voorwaarden vormen een contract dat de relatie regelt tussen de klant en Booost SRL. Ze vormen alle rechten en plichten van de klant en van Booost SRL met betrekking tot hun onderwerp. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn verklaard krachtens een wet, regeling of na definitieve uitspraak van een bevoegde rechter, behouden de overige bepalingen hun volle kracht en strekking. Bovendien kan het feit dat een van de partijen bij deze Algemene Voorwaarden geen beroep doet op een schending door de andere partij van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van haar kant om in de toekomst te vertrouwen op dergelijke een inbreuk.

 

WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN
Booost SRL behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site of de diensten die daar beschikbaar zijn, te wijzigen en/of om tijdelijk of permanent de exploitatie van de hele of een deel van de site te beëindigen.
Bovendien behoudt Booost SRL zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de locatie van de site op internet te wijzigen, evenals deze algemene voorwaarden. De Klant is daarom verplicht om deze Algemene Voorwaarden te raadplegen alvorens de Site te gebruiken. IN GEVAL VAN MATERILE WIJZIGINGEN EN IN HET VERONDERSTEL VAN DOORLOPENDE/HUIDIGE DIENSTVERLENING, ZAL DE GEBRUIKER VR DE IMPLEMENTATIE VAN DE WIJZIGING WORDEN GENFORMEERD VIA EEN E-MAIL EN EEN KENNISGEVING OP DE SITE.
De klant erkent dat Booost SRL op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld jegens hem of een derde partij als gevolg van deze wijzigingen, opschortingen of beëindigingen.
Booost SRL raadt de Klant aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan en/of af te drukken voor een veilige en duurzame bewaring, en er dus op elk moment tijdens de uitvoering van de overeenkomst een beroep op te kunnen doen indien nodig.

 

KLACHT
Bij een geschil dient u eerst contact op te nemen met de klantenservice van het bedrijf op de volgende coördinaten:
Boost SRL

Rue de Namur, Thy-Le-Château 9 5651
Tel:  +32 478.13.17.92

E-mail: boooostboat@gmail.com

 

TOEPASSELIJK RECHT:
Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgisch recht.

 

AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR DE KLANT
De Klant erkent deze Algemene Voorwaarden aandachtig te hebben gelezen.
Door zich op de Site te registreren, bevestigt de Klant dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en deze aanvaardt, waardoor hij contractueel gebonden is aan de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Klant zijn deze die beschikbaar zijn op de datum van de bestelling, waarvan een tot op heden gedateerd exemplaar op zijn verzoek aan de Klant kan worden overhandigd. Daarom wordt gespecificeerd dat elke wijziging van de Algemene Voorwaarden die zou worden aangebracht door Booost srl is niet van toepassing op een eerder gemaakte bestelling, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de klant bij de oorsprong van een bepaalde bestelling.

Conditions générales de location  

Location Bateau Navigation de Plaisance

Booost SRL – entreprise 753563801 

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT ET PRIX :

 

A) Le loueur frète au locataire (au départ et retour obligatoire de WAULSORT) le bateau « BOOOST », de marque Bayliner, modèle VR5 (Catégorie : Navigation côtière). Nombre maximum de passagers autorisé : 8.

B) Le loueur frète au locataire (au départ et retour obligatoire de Waulsort) le bateau sans permis "JUJU", de marque Jeanneau, modèle Cap 370 (Catégorie : Navigation intérieure). Nombre maximum de passagers autorisé : 5.

Les tarifs de location sont disponibles sur le site internet.

Bayliner VR5 - Montant de la caution : 1550 Euros

(par empreinte CB avant départ en location) (montant de la franchise)

Cap370 - Montant de la caution :  Euros

(par empreinte CB avant départ en location) (montant de la franchise)

ARTICLE 2 – RESILIATION DU CONTRAT PAR LE LOCATAIRE :

 

Si le locataire renonce à la location et demande la résiliation du contrat, les sommes versées en application de l’article 1 seront acquises au loueur. Une assurance annulation peut être contractée par le locataire, à son bénéfice et à ses frais.

ARTICLE 3 – RESILIATION DU CONTRAT PAR LE LOUEUR :

 

Au cas où, par suite d’une avarie survenue pendant la location précédente ou d’un empêchement indépendant de sa volonté, le loueur ne pourrait donner la jouissance du bateau à la date convenue, celui-ci sera tenu de restituer les sommes versées sans que le locataire puisse prétendre à des dommages et intérêts. En cas de mise à disposition tardive du bateau, cette restitution se fera proportionnellement au nombre de jours correspondant à la privation de jouissance.

ARTICLE 4 – ASSURANCE DU BATEAU ET FRANCHISE :

 

- pertes et avaries, vol total, vol partiel du bateau et de ses accessoires,

A) Le loueur déclare avoir souscrit une police d’assurance spéciale pour la location comportant les garanties suivantes :

- responsabilité civile, défense et recours, frais de retirement, assistance.

B) La police d’assurance ne garantit pas les personnes transportées des accidents dont elles pourraient être victimes. De même, le loueur dégage toute responsabilité pour les pertes concernant les biens personnels du locataire. Des assurances individuelles peuvent être contractées par le locataire, à son bénéfice et à ses frais, pour couvrir ces présents risques.

C) Le montant de la franchise d’assurance est de 1550 euros par sinistre. Bayliner VR5 et de 300 euros par sinistre pour le CAP370.

ARTICLE 5 – PRISE EN CHARGE DU BATEAU :


En tout état de cause, la prise en charge du bateau par le locataire est faite lorsque le solde du prix a été payé, la caution versée et l’inventaire réalisé. Le bateau loué est mis à la disposition du locataire en bon état de navigation, équipé et armé conformément à la réglementation en vigueur pour la catégorie de navigation prévue. La description du bateau, de ses éléments d’équipement et d’armement, de son fonctionnement sont réalisé par le loueur ou son représentant à l’embarquement. Sont remis au locataire les documents nautiques obligatoires. Leur acceptation par le locataire vaut reconnaissance du bon état de fonctionnement et de propreté du bateau à l’exception des vices cachés.

ARTICLE 6 – UTILISATION DU BATEAU – RESPONSABILITES :


A)Les zones de navigation autorisées sont les suivantes : Catégorie fluviale

B)Le locataire s’engage à utiliser « en bon père de famille » et en se conformant aux règlements général de police pour la navigation sur les eaux intérieures présent également à bord du bateau,

C)Le locataire affirme qu’il possède les connaissances et l’expérience nécessaires à la navigation qu’il projette de pratiquer, ainsi que les permis exigés pour la conduite des bateaux.

D)En tout état de cause, dans le cas où un skipper serait engagé pour la bonne marche du bateau, la pleine et entière responsabilité du bateau et de son équipage resterait à la charge de son locataire.

E)Le locataire s’engage à n’embarquer que le nombre de personnes autorisé, soit 8 personnes maximum. Il s’engage à n’utiliser le bateau que pour une navigation de plaisance, à l’exclusion de toute opération de commerce, pêche professionnelle, transport, régates ou autres. Le locataire décharge expressément le loueur de toute responsabilité du fait d’un manquement à ces interdictions et répondra, seul, vis à vis des Services Maritimes et des Douanes, des procès, poursuites, amendes et confiscations encourus par lui de ce chef, même en cas de faute involontaire de sa part. En cas de saisie du bateau loué, le locataire versera au loueur une indemnité obligatoire contractuelle correspondant au tarif de location en vigueur. En cas de confiscation, le locataire remboursera au loueur le prix du bateau loué à sa valeur d’assurance dans un délai d’un mois.

 

F)Le locataire est responsable en vertu des lois et des règlements, de la tenue du livre de bord pendant toute la durée de la location. Le livre de bord est un document sur lequel doivent être inscrites les indications sur la navigation et la relation de tous incidents et avaries relatifs au bateau et à la navigation.

ARTICLE 7 – PERTES - AVARIES :


A)En cas de perte, d’avarie ou de panne en cours de location résultant de l’usure normale du matériel et à défaut de savoir joindre le loueur, le locataire est autorisé à prendre sur-le-champ, sous sa responsabilité, l’initiative de la réparation ou du remplacement, à condition que son montant n’excède pas 10% du montant de la caution versée au départ. Le locataire doit obligatoirement consulter le loueur pour toute réparation ou tout remplacement dépassant cette somme.

 

B)En cas de perte ou d’avarie grave, le locataire est tenu d’aviser le loueur et le courtier d’assurance en demandant des instructions qu’il devra suivre exactement. En attendant celles-ci, le locataire sera tenu de faire établir un constat, afin d’obtenir de la compagnie d’assurance le remboursement des sommes qui lui incombent. Au cas où le locataire n’accomplirait pas ces formalités, il pourra être tenu de conserver à sa charge la totalité des dépenses occasionnées par la perte ou l’avarie.

 

C)Le locataire, sauf convention contraire entre les parties, fera l’avance des dépenses de réparation ou de remplacement. Ces dépenses seront remboursées dans le cas d’un remboursement par la compagnie d’assurance ou si l’avarie n’est pas due à une faute ou négligence du locataire ou des personnes embarquées.

 

D)Afin de ne pas retarder l’entrée en jouissance du locataire suivant, le locataire s’engage à avancer son retour de 24 Heures par rapport à la date prévue, au cas où le bateau nécessiterait une intervention pour réparer une avarie.

ARTICLE 8 – RESTITUTION DU BATEAU ET DE LA CAUTION :


A)Le locataire est tenu de restituer le bateau et son équipement, au port de retour désigné, en bon état de fonctionnement et d’entretien dans les délais convenus dans le présent contrat. Dès son retour, le locataire doit signaler sa présence au loueur et prendre rendez-vous aux fins d’inventaire et d’inspection du bateau, celui-ci étant au préalable nettoyé et vidé de tous ses bagages. Les temps de nettoyage et d’inventaire font parties intégrantes de la période de location prévue au contrat.

 

B)Chaque heure de retard donnera droit au loueur à une indemnité équivalente au double du prix quotidien de la présente location, quelle que soit la cause du retard. Le mauvais temps ne saurait être invoqué comme motif valable, le chef de bord devant prendre toutes dispositions en temps utile pour parer à cette éventualité.

 

C)Si l’état de restitution ne permet pas la mise à disposition du bateau au locataire suivant dans les délais prévus, il y a de ce fait, retard et le locataire du présent contrat devra verser au loueur une indemnité compensatrice.

D) Si pour une raison quelconque, le locataire n’est pas en mesure de ramener lui-même le bateau à son port de retour désigné, il devra en avertir le loueur et, à ses frais et risques, en assurer le gardiennage. Des frais de convoyage lui seront facturés en plus de l’indemnité de retard prévue ci-dessus. La location ne prendra fin qu’après la restitution du bateau au loueur aux conditions prévues ci-dessus.


E)Bien que le nettoyage final soit à la charge du loueur, le bateau doit être restitué dans un état correct. Ainsi, les poubelles seront vidées. En cas d’abus, un supplément nettoyage pourra être demandé au locataire. Pour le plein de carburant dans la formule de base, il sera facturé à son prix coutant.

 

F)Si une détérioration, un dommage ou une perte, même mineur, tant du bateau que d’un accessoire quelconque, est constaté, lelocataire est tenu d’en payer la réparation ou le remplacement par l’identique.

 

G)Si l’état de restitution est satisfaisant et conforme à l’inventaire signé au départ, la caution est rendue au locataire au plus tard dans un délai d’un mois après la date de remise du bateau. Tous frais supplémentaires incombant au locataire et quelles qu’en soient lesraisons pourront être prélevés de la caution avant restitution (ou facturés en sus en cas d’insuffisance).

 

H)Si la détérioration ou perte résulte d’un sinistre couvert par la police d’assurance prévue à l’article 4, le remboursement de la caution sera différé jusqu’au règlement, par la compagnie d’assurance, des factures de réparation et/ou de remplacement. Le remboursement sera fait sous déduction de la franchise prévue et de tous frais accessoires qu’aurait pu entraîner le sinistre (téléphone, déplacement, constats, gardiennage, etc…).

ARTICLE 9 – La sous location et le prêt sont rigoureusement interdits.

 

ARTICLE 10 – :

 

Pour toute contestation relative à l’exécution du présent contrat et au cas où aucune solution amiable ne serait trouvée, attribution de juridiction sera faite expressément aux tribunaux de Charleroi

bottom of page